Showreglement Midsummer Dairy Show:

 

De doelstellingen van dit showreglement zijn het creëren van maximale uniformiteit en transparantie voor de betreffende show, inzenders, publiek en overige betrokkenen. Daarbij staat het dierwelzijn centraal en is het streven het gebruik van diergeneesmiddelen te beperken tot het strikt noodzakelijke. Uitgangspunt daarbij is: “gezonde dieren niet behandelen en zieke dieren niet showen”. Een transparant en uniform showreglement is een belangrijke basis voor een gelijkwaardige competitie voor inzender en dier. Voor alle deelnemers aan shows geldt (zoals voor iedereen) dat deze geacht wordt de wet, zoals bijvoorbeeld de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, te kennen en na te leven.

Algemeen:

1. Door deel te nemen aan de keuring stemt de deelnemer in met dit showreglement, het daarmee samenhangende reglement tuchtcommissie en zal hij zich onderwerpen aan alle gevraagde controles;

2. De inzender zal desgevraagd meewerken aan een eventuele voorselectie van de dieren voor het betreffende evenement;

3. De deelnemer zal op de locatie en met name in de keuringsring de aanwijzingen van de organisatie (waaronder ringmeester en jury) opvolgen;

4. De uitslag van de jury is bindend en elke deelnemer zal deze uitslag accepteren en respecteren;

5. De dieren mogen, nadat ze van de wasplaats in de stallingshal aankomen, de stallingshal niet verlaten, tot het tijdstip van vertrek naar de (voor-)ring of na afloop van het evenement;

6. De inzender moet op verzoek / instructie van de organisatie meewerken aan het laten fotograferen van het dier(en).

7. De veterinaire eisen, aan- en afvoertijden, transport van de dieren en andere specifieke zaken zullen separaat worden gecommuniceerd.

8. Alleen de 1A en Kampioenen worden op de foto gezet. (voor extra foto's zal de fotograaf een bijdrag berekenen)

Prepareren c.q. toiletteren van de dieren

 

1. Bij het prepareren van dieren voor de deelname aan de individuele keuring of aan de groepenpresentatie c.q. keuring gelden de in dit reglement vermelde richtlijnen, die zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de European Holstein and Red Holstein Confederation (EHRC). Het uitgangspunt is dat het dier zo natuurlijk mogelijk wordt gepresenteerd.

2. Om het dier zo natuurlijk mogelijk te presenteren zijn alle handelingen, zowel cosmetisch als technische, aan het dier verboden, behoudens:

a. het wassen en knippen/scheren van het dier;

b. het rechtmaken van de bovenbouw (topline) met haar wat reeds op natuurlijke wijze aan het dier vastzit en niet langer is dan 3 cm;

c. het gebruik van een kunststaart;

d. het dier te behandelen met een niet irriterende stof om meer kleur dan wel “glans” te verkrijgen;

e. het behandelen van de spenen ter voorkoming van het lekken van de melk.

In bijlage A zijn enkele voorbeelden gegeven van handelingen die niet zijn toegestaan.

Gebruik diergeneesmiddelen

Het uitgangspunt voor het gebruik van diergeneesmiddelen is dat alleen de dienstdoende dierenarts bepaalt of een dier behandeld moet worden en zo ja, met welk diergeneesmiddel. Het gebruik- en / of in het bezit hebben van (dier-)geneesmiddelen is voor iedereen (m.u.v. de dienstdoende dierenarts) tijdens het gehele evenement c.q. keuring verboden.

 

Naleving / sancties

1. Door deel te nemen aan de keuring stemt de deelnemer in met dit reglement en zal hij/zij zich onderwerpen aan alle gevraagde controles. Het weigeren van een controle zal terstond leiden tot uitsluiting van de deelnemer met al zijn dieren en rapportage naar de tuchtcommissie.

2. Controle zal plaatsvinden door personen die daartoe door de organisatie zijn aangesteld. Overtredingen van het reglement zullen naast mondeling ook altijd schriftelijk worden gerapporteerd aan het bestuur van de organisatie. 

3. Bij geconstateerde overtredingen kan het dier en/of de deelnemer per direct, door de organisatie, uit de competitie worden genomen.

4. De eventuele gevolgen voor deelname van de betrokken deelnemer aan toekomstige shows zullen door het bestuur worden bepaald.

5. Naast het prepareren van de dieren valt ook het gedrag van de deelnemers onder dit reglement. Bij intimidatie of belediging aan iemand van de organisatie, jury, de dienstdoende dierenarts en collega deelnemers zullen sancties worden opgelegd door de organisatie en zal dit worden gemeld aan het bestuur ter behandeling.

In bijlage B zijn enkele voorbeelden gegeven van mogelijke controles.

Bijlagen bij het showreglement.

Bijlage A: 

Voorbeelden van handelingen die niet zijn toegestaan: Deze voorbeelden gelden slechts ter verduidelijking, de handelingen die zijn toegestaan staan in het reglement vermeld.

Het is niet toegestaan:

1. om de uier op een kunstmatige manier in balans te brengen;

2. om de spenen met enige substantie te behandelen, zowel inwendig als uitwendig, zodat de natuurlijke stand wordt gewijzigd;

3. om een niet-lichaamseigen stof onder de huid aan te brengen met de bedoeling de natuurlijke contouren van het lichaam of het haar te wijzigen;

4. om het neusschot van het (vrouwelijke) dier te doorboren met neusringen, touw, ty rips, draden of andere materialen (dit is ook wettelijk verboden);

5. de ophangband meer zichtbaar te maken met een (fijn) touw of enig ander hulpmiddel;

6. apparatuur te gebruiken die de bloeddoorstroming van de uier bevordert;

7. om stoffen (oraal, rectaal of vaginaal) toe te dienen teneinde de natuurlijke contouren van het dier te veranderen.

Bijlage B:

Voorbeelden van mogelijke controles zijn:

1. het scannen van de uier;

2. het nemen van bloedmonsters, mestmonsters, urinemonsters dan wel melkmonsters;

3. fysieke controle op o.m. wijziging natuurlijke stand van de spenen en de topline;

4. controles op het in het bezit hebben van diergeneesmiddelen.